Algemene Voorwaarden van Fix-ICT

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.a Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de otstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen
de opdrachtgever en Fix-ICT gesloten overeenkomsten.

1.b Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn
exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen
gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.c Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Fix-ICT een aanvang met het uitvoeren
van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere
mondelinge afspraken en bedingen binden Fix-ICT eerst nadat deze schriftelijk door Fix-ICT zijn
bevestigd.

1.d Op het moment dat de opdrachtgever de orderbevestiging terugstuurt en deze accepteert op
basis van de offerte gaat hij automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden, welke van
toepassing zijn op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Fix-ICT gesloten overeenkomsten.

2. Toepasselijkheid

2.a  Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en opdracht die door Fix-ICT met opdrachtgevers en eventueel daaraan verbonden derden wordt aangegaan of verstrekt.

2.b Eventuele afwijkende (verkoop- en leverings-) voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij expliciet uitgesloten, tenzij deze afwijkende (verkoop- en leverings-) voorwaarden expliciet en schriftelijk zijn aanvaard door Fix-ICT.

2.c Bepalingen uit deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven bepalingen uit overige overeenkomsten welke hetzelfde beogen te regelen.

2.d Indien op enige overeenkomst tevens voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing zijn verklaard prevaleren, in geval van strijdigheid, deze algemene verkoopvoorwaarden.

2.e Afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

2.f Bij verlenging van, maar niet gelimiteerd tot, diensten of producten gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de dan geldende, door Fix-ICT opgestelde algemene voorwaarden. FixICT is niet verplicht de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.

3. Uitvoering

3.a Fix-ICT zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de pdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Fix-ICT de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.b De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Fix-ICT mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

3.c Een door Fix-ICT opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Fix-ICT in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

3.d Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van de opdracht te controleren en goed te keuren. Indien Fix-ICT, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Fix-ICT zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3.e Na schriftelijke goedkeuring van een proef door opdrachtgever is Fix-ICT niet meer verantwoordelijk voor drukfouten, spellingsfouten en andere wijzigingen buiten de invloed van Fix-ICT.

3.f Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Fix-ICT te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

4. Gebruik maken van derden

4.a Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het product, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Fix-ICT, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

4.b Indien Fix-ICT op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de Fix-ICT namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

5. Eigendomsrechten

5.a Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder (maar niet gelimiteerd tot) het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Fix-ICT. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Fix-ICT daartoe bevoegd.

5.b Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Fix-ICT te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de Fix-ICT openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.c Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Fix-ICT tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, codes, software, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de Fix-ICT, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

5.d Fix-ICT heeft geen eigendomsrecht op, en draagt geen verantwoordelijkheid voor bestanden verkregen door overdracht van derden naar Fix-ICT. Door bestanden over te dragen bevestigd de overdragende partij alle benodigde rechten te hebben waaronder, maar niet gelimiteerd tot, rechten van intellectuele eigendom het octrooirecht, het modelrecht, het auteursrecht, overdrachtsrecht en recht om te verspreiden.

5.e Indien enig van de artikelen 4.a, 4.b, 4.c of 4.d geschonden worden door de opdrachtgever heeft Fix-ICT het recht de opdrachtgever een boete op te leggen van ten minste €10.000,-( tienduizend Euro). Indien enig van de artikelen 4.a, 4.b, 4.c of 4.d geschonden worden door derden partijen verbonden aan de opdrachtgever wordt de opdrachtgever hier in het geheel voor verantwoordelijk gehouden.

6. Gebruik en licentie


6.a Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Fix-ICT, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

6.b De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Fix-ICT niet gerechtigd het product ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve product, heeft Fix-ICT recht op een vergoeding wegens inbreuk op vermelde rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium.

6.c Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen van de overeenkomst niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is. b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

6.d Fix-ICT heeft de vrijheid om het product te (her)gebruiken voor eigen publiciteit of promotie tenzij anders overeengekomen.

7. Geheimhouding

7.a Fix-ICT zal alle Vertrouwelijke Informatie die deze van de opdrachtgever verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en geheimhouden.

7.b Fix-ICT zal de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij aan Fix-ICT zijn verstrekt en zal daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Fix-ICT zal de vertrouwelijke informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst.

7.c De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre Fix-ICT kan aantonen dat de betreffende informatie:
a. Reeds aan Fix-ICT bekend was ten tijde van ontvangst;
b. Reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
c. Publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan Fix-ICT kan worden toegerekend;
d. Op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
e. Op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en Fix-ICT de opdrachtgever van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
f. Openbaar is gemaakt met goedkeuring van de opdrachtgever.

8. Honorarium en extra kosten

8.a Naast het overeengekomen honorarium komen ook extra kosten, die Fix-ICT voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking als deze betrekking hebben op noodzakelijke continuïteit van de opdracht.

8.b Indien Fix-ICT door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Fix-ICT gehanteerde honorariumtarieven.

9. Betaling

9.a Betalingen dienen plaats te vinden binnen netto 14 dagen na factuurdatum tenzij expliciet anders vermeld in de gesloten opdracht overeenkomst. Indien na het verstrijken van deze termijn door Fix-ICT nog geen volledige betaling is ontvangen zal Fix-ICT de opdrachtgever een herinnering sturen. Fix-ICT heeft het recht om administratiekosten in rekening te brengen bij een betalingsherinnering of aanmaning.

9.b Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen de in artikel 8.a bedoelde termijn voldoet is de opdrachtgever in verzuim en is deze rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de Fix-ICT gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig Euro) excl. BTW.

9.c Indien de opdrachtgever de aan Fix-ICT verschuldigde betalingen niet aan Fix-ICT kan voldoen binnen het gestelde termijn, heeft Fix-ICT het recht om alle actieve en/of lopende diensten en/of producten stop te zetten, te annuleren of te ontbinden. Hierbij blijft de betalingsverplichting van de opdrachtgever bestaan.

9.d Indien de opdrachtgever de aan Fix-ICT verschuldigde betalingen niet aan Fix-ICT kan voldoen binnen het gestelde termijn, heeft Fix-ICT het recht om alle (maar niet gelimiteerd tot) actieve en/of lopende en/of in beheer diensten, producten, materialen of bestanden in beheer of onderhoud van Fix-ICT permanent als eigendom van Fix-ICT te beschouwen. Hier kan Fix-ICT voor kiezen. De opdrachtgever bevestigt hier automatisch akkoord mee te gaan op het moment deze de betalingsverplichting verzuimd. In dit scenario blijven alle betalingsverplichtingen in volledigheid bestaan en kan de overdracht van eigendom niet als betaling, korting, verrekening, betaling in natura worden of andere vorm van vereffening worden beschouwd.

9.e Fix-ICT is niet verplicht het eigendomsrecht van de (maar niet gelimiteerd tot) diensten, producten, materialen of bestanden waarvan de eigendomsrechten aan Fix-ICT zijn toegekomen zoals bedoelt in artikel 8.d, af te staan, retourneren of het eigendomsrecht over te dragen nadat de betalingsverplichting is voldaan.

9.f Fix-ICT heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht als deze een looptijd over meerdere maanden heeft.

9.g De opdrachtgever verricht de aan Fix-ICT verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die eerder aan Fix-ICT zijn verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

10. Opzegging en ontbinding

10.a Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient deze, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

10.b Indien de overeenkomst door Fix-ICT wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Fix-ICT redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

10.c De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Fix-ICT op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 25% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

10.d Zowel Fix-ICT als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Fix-ICT het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn

11. Garanatiebepalingen

11.a Fix-ICT garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het product rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11.b De opdrachtgever vrijwaart Fix-ICT of door Fix-ICT bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht en van intellectueel eigendom van het product.

12. Aansprakelijkheid

12.a Fix-ICT is niet aansprakelijk voor:
a. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. (Software)fouten of tekortkomingen in (maar niet gelimiteerd tot) het ontwerp, tekst/gegevens of bestanden, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.d zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
g. Verlies, beschadiging of wijziging van data en/of gegevens van contractpartij, ongeacht hoe dit verlies, deze beschadiging en/of deze wijziging veroorzaakt is.

12.b Indien Fix-ICT aansprakelijk kan worden gesteld waarbij een schade som, claim, kosten, (schade) vergoeding of andere vorm van betaling op Fix-ICT verhaald dient te worden, is het maximale bedrag hiervan gelijk aan het factuurbedrag.

12.c Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

13. Overmacht

13.a Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Fix-ICT indien er sprake is van overmacht.

13.b Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit voor zover deze niet door de back-up capaciteit kan worden opgevangen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Fix-ICT, storingen in verbinding met internet, hardware storingen, storingen  in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

13.c Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

13.d Indien Fix-ICT ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is deze gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. 

14. Overige bepalingen

14.a Op de (rechts)verhouding tussen Fix-ICT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.b Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Fix-ICT gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

14.c Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.d Op de overeenkomst tussen Fix-ICT en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Fix-ICT en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Fix-ICT is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Fix-ICT.

Versie 2017.2.5A_VK